Aandacht voor veiligheid bij de montage van zakelijke zonnepanelen

Het is broodnodig om te verduurzamen. Is het niet door de klimaatverandering zelf, dan wel door alle wet- en regelgeving die op dit gebied ontwikkeld wordt. Maar wat vaak onduidelijk is, is hoe de bekostiging, installatie en verzekering van zonnepanelen in zijn werk gaat. Wat is precies de regelgeving over de veiligheid en installatie? Op welke manier mogen zonnepanelen geïnstalleerd worden? Wat zijn aandachtspunten rondom de aanleg van een zonnestroominstallatie? In dit artikel lees je precies waar je op moet letten bij de montage van zakelijke zonnepanelen.

NEN-normen

Om de veiligheid van zonnestroominstallaties in Nederland te waarborgen, zijn er landelijke regels afgesproken en vastgelegd in NEN-normen: de NEN 1010 en de NPR 9090. 

De Nederlandse Norm (NEN) is een samenwerkingsverband van de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en de Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité. Bij NEN wordt een verbinding tussen partijen en belanghebbenden tot stand gebracht, zodat er afspraken over normen en richtlijnen gemaakt kunnen worden. Dit maakt “internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk.” Een van de veiligheidsbepalingen die uit dit proces zijn voortgevloeid, is de zogenaamde NEN 1010, waar een apart hoofdstuk voor zonnestroominstallaties is opgenomen: NEN 1010.712. Alle zonnestroominstallaties in Nederland moeten voldoen aan de normen die hierin beschreven worden.

Een toevoeging op de NEN 1010 is de – ook door de NEN ingestelde – NPR 9090. Deze is van toepassing op het ontwerp en de installatie van gelijkstroominstallaties voor laagspanning, waar ook zonnestroominstallaties onder vallen. Met deze norm wordt de veiligheid van personen, dieren en bezittingen gewaarborgd. Een centrale vraag hierbij is: “Hoe wordt een zonnestroominstallatie veilig gemonteerd?”

Tijdens de montage van zonnepanelen moet dus rekening worden gehouden met verschillende aspecten om de veiligheid van de installatie te kunnen garanderen. Aangezien het een stroominstallatie betreft, staan hierbij twee dingen centraal: brandveiligheid en elektrische veiligheid. Hoewel deze twee vormen van veiligheid nauw verweven zijn, verdienen ze afzonderlijk aandacht gedurende de montage van zakelijke zonnepanelen. 

Brandveiligheid

Het voornaamste gevaar van zonnestroominstallaties is brand. Omdat de onderdelen van de installatie veel warmte produceren, moet deze warmte zorgvuldig afgevoerd worden om gevaarlijke situaties te voorkomen. Houten ondergronden en ander brandbaar materiaal, vluchtwegen of dierverblijven moeten dus altijd worden vermeden.

Een speciale categorie binnen de brandveiligheid van zonnepanelen zijn zogenaamde vlambogen. Deze ontstaan wanneer er tussen twee elektrische geleiders een lading overslaat. Hoewel deze bogen praktisch toegepast worden bij verlichting en booglassen, zijn ze vaak ongewenst en gevaarlijk. Net zoals er een vlamboog ontstaat wanneer de pantograaf van een trein het contact met de bovenleiding verliest, zo ontstaan er ook vlambogen in slecht gemonteerde zonnestroominstallaties. Er zijn drie soorten vlambogen: seriële vlambogen, parallelle vlambogen, en vlambogen naar de aarde. Deze drie ontstaan in verslechterde kabels, zoals verroeste kabels in de kruipruimte van een huis . Om vlambogen te voorkomen, zijn veel omvormers uitgerust met een vlamboogdetectie. Zo kan brand tijdig worden voorkomen.

Elektrische veiligheid

Naast brandveiligheid, is ook elektrische veiligheid van groot belang. Elektrische schakelingen en installaties kunnen namelijk te maken krijgen met overspanning en kortsluiting, wat in het ergste geval elektrocutie tot gevolg kan hebben. Om dit te voorkomen, is een gedegen aanleg van de installatie en bekabeling van cruciaal belang. Hierbij staan vier aspecten centraal: vereffening, aardlekschakelaars, overspanning en bekabeling.

Ten eerste is het cruciaal om verschillende metalen onderdelen van een installatie te vereffenen. Wanneer we namelijk te maken hebben met verschillende spanningsbronnen, ontstaat het gevaar dat er een spanningsverschil bestaat tussen diverse componenten. Het aanraken van metalen met een verschillend potentiaal leidt tot gevaarlijke situaties. Zo ook bij onvereffende zonnestroominstallatie. Het potentiaalverschil moet opgeheven worden door gebruik van zogenaamde ‘vereffeningsleidingen’. Dit zijn niet-corroderende metalen met een minimum doorsnede van 4 mm2.

Ten tweede moeten lekstromen voorkomen worden. Normaliter worden hiervoor aardlekschakelaars ingeschakeld. Deze maken een elektrische installatie spanningsloos zodra een lekstroom vanaf een bepaalde grootte optreedt. Aangezien zonnestroominstallaties vaak een losse installatie vormen, moeten ze met een afzonderlijke aardlekschakelaar uitgerust zijn. De capaciteit van deze aardlekschakelaar is afhankelijk van de situatie.

Ten derde is het van belang om overspanning, waarbij de spanning in de kabels vele malen hoger is dan de normale spanning, te voorkomen. Aangezien zonnepanelen gelijkstroom leveren, en deze pas bij de omvormer wordt omgezet in wisselstroom, kan de spanning in de kabels hoog oplopen wanneer er een bottleneck ontstaat. Door deze spanningsophoping kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast is een te hoge spanning schadelijk voor elektrische apparatuur. Om een te hoge spanning te voorkomen, zijn de meeste omvormers uitgerust met een overspanningsbeveiliging, die afhankelijk van het beveiligingsniveau, het systeem uitschakelt bij overspanning. 

Ten vierde moet de bekabeling van een zonnestroominstallatie, die wegens de voortdurende lichtval altijd onder een bepaalde spanning staat, goed afgewerkt te worden. Dit betekent dat de bekabeling in wind- en vochtvrije omgevingen aangebracht moet worden, zonder dat scherpe randen of mechanische belastingen voor afkalving van de kabels kunnen zorgen. Een bewegende kabel langs een scherp onderdeel kan namelijk tot schade leiden.

Door zorgvuldig om te springen met elektrische schakelingen en bekabeling, zijn de gevaren voor een zonnestroominstallatie minimaal. Dit is dus van groot belang!

Verzekering

Hoewel het risico op brand of elektrocutie bij goed geïnstalleerde zonnestroominstallaties miniem is, is het toch verstandig zonnepanelen te verzekeren. Dit omdat er andere gevaren op de loer liggen, zoals storm, hagel, diefstal en vernieling. Je kunt zonnepanelen verzekeren via een opstal- of inboedelverzekering, of via een speciale verzekering voor zonnepanelen. In het laatste geval worden vaak aanvullende eisen gesteld, die de correctheid van installatie garanderen.

De verzekeringsvoorwaarden hangen af van wie de eigenaar van de installatie is, en de locatie van de installatie. Zo loopt een installatie op de grond een groter gevaar op diefstal dan een installatie op een bedrijfspand. Vooral de bedrading is dan aantrekkelijk om te stelen. Het is vaak verstandig om de verzekering per situatie te bekijken. Het is dan ook raadzaam om bij het opzetten van een zonnestroominstallatie een verzekeraar in te schakelen. Meer weten over het verzekeren van je zakelijke zonnepanelen? In ons gratis ons e-book vertellen we er alles over. 

Al met al is het veilig monteren en juist verzekeren van een zonnestroominstallatie een grote klus. Je doet er dan ook verstandig aan dit uit handen te geven: bij Zonnestroom Nederland regelen wij alles voor je! Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Vraag dan vrijblijvend een adviesrapport aan!

ebook verzekeren zakelijke zonnepanelen

Download gratis e-book ‘Het verzekeren van zakelijke zonnepanelen’

check Alles over het verzekeren van zakelijke zonnepanelen

check Uitleg over SCIOS Scope 12

check Uitgebreid stappenplan voor de veilige realisatie van een zonnestroominstallatie