Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Gebruiker: Zonnestroom Nederland B.V.  en diens rechtsopvolgers.
 2. Opdrachtgever: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met Zonnestroom Nederland B.V. .

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.
 2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 3. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze voorwaarden en het bepaalde in de aanbiedingen, offertes en overeenkomsten prevaleert het aldaar bepaalde boven het bepaalde in deze voorwaarden.
 4. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met Opdrachtgever de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.
 5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.
 6. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.
 7. Gebruiker kan ten voordele van Opdrachtgever afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Aanbieding en offerte

 1. De aanbieding of offerte is vrijblijvend en gedurende 14 dagen na dagtekening geldig.
 2. Indien Opdrachtgever de aanbieding of offerte niet binnen de termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de aanbieding of offerte en is Gebruiker gerechtigd deze te wijzigen of in te trekken.
 3. Gebruiker heeft het recht om een aanbieding of offerte te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Opdrachtgever.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt schriftelijk en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortvloeit.
 2. In de overeenkomst staan de diensten beschreven die zullen worden verricht en is het uurtarief of de overeengekomen prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet toereikend is of één van de partijen de overeenkomst wil wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen prijs kan dan eventueel ook worden gewijzigd. De wijziging wordt schriftelijk overeengekomen.
 3. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal Gebruiker zich houden aan de eisen van goed vakmanschap. Gebruiker voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Gebruiker heeft slechts een inspanningsverplichting en geeft geen garanties om een beoogd resultaat te bereiken.
 4. Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen kan Gebruiker ervoor kiezen om deze afzonderlijk te factureren. Gebruiker kan delen van de overeenkomst opschorten wanneer hij goedkeuring nodig heeft voor het resultaat van het voorgaande deel.
 5. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Opdrachtgever. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door Opdrachtgever niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.
 6. Gebruiker kan de overeenkomst tussentijds beëindigen of wijzigen met een opzegtermijn van één maand. Gebruiker kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van Gebruiker kan worden gevergd. Daarnaast kan Gebruiker de overeenkomst zonder opzegtermijn opschorten of beëindigen wanneer Opdrachtgever in strijd handelt met de overeenkomst of deze voorwaarden. De overeenkomst kan door Opdrachtgever niet tussentijds worden ontbonden of gewijzigd.
 7. Naar inzicht van Gebruiker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.
 8. Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien Opdrachtgever verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of Gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl Opdrachtgever hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.
 9. Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand wanneer de diensten zijn verricht door Gebruiker en het verschuldigde bedrag is betaald door Opdrachtgever.
 10. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, hem surseance van betaling wordt verleend, faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of zijn onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 5: Wijziging voorwaarden

 1. Gebruiker behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.
 2. Opdrachtgever behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.
 3. Indien Opdrachtgever binnen twee weken niet heeft gereageerd op de mededeling is Gebruiker gerechtigd om er vanuit te gaan dat Opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

Artikel 6: Termijnen

 1. Een overeengekomen termijn begint pas te lopen nadat eventuele materialen en informatie door de Opdrachtgever aangeleverd zijn. Indien van toepassing begint een termijn pas te lopen na betaling van een overeengekomen voorschot. 
 2. Gebruiker doet zijn uiterste best om de afgesproken termijnen, die zijn opgenomen in de overeenkomst, na te komen. Overschrijding van de overeengekomen termijnen brengt Gebruiker niet in verzuim.
 3. Opdrachtgever kan de overeenkomst niet eerder annuleren, afname van producten weigeren of weigeren te betalen nadat hij Gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Gebruiker een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog te voldoen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7: Honorarium

 1. Het uurtarief van Gebruiker is exclusief omzetbelasting, reiskosten en andere onkosten.
 2. In plaats van een uurtarief kan er vooraf of tussentijds een totaalbedrag worden overeengekomen.

Artikel 8: Prijzen en betaling

 1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij Gebruiker.
 4. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn. De particuliere Opdrachtgever is in verzuim wanneer hij in gebreke blijft nadat hij niet binnen de betalingstermijn noch binnen de redelijke termijn na aanmaning heeft betaald. Opdrachtgever is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.
 5. Indien de Opdrachtgever in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van de Opdrachtgever. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.
 6. Betalingen van Opdrachtgever strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer Opdrachtgever anders aangeeft bij de betaling.
 7. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van Gebruiker, een schuld van Gebruiker te verrekenen met een factuur. Bezwaren van Opdrachtgever tegen de geleverde diensten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag Opdrachtgever de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. Gebruiker is gerechtigd om Opdrachtgever een voorschot te laten betalen. Opdrachtgever is verplicht om dit voorschot aan te vullen indien Gebruiker dit wenselijk acht.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Gebruiker behoudt het eigendom van al hetgeen aan Opdrachtgever is geleverd tot Opdrachtgever heeft voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Opdrachtgever heeft niet het recht om de geleverde producten te verkopen, te ruilen, weg te geven, te verpanden, te bezwaren etc. zo lang Gebruiker het eigendom behoudt.
 2. Opdrachtgever stelt Gebruiker op de hoogte wanneer derden op de geleverde producten beslag leggen, rechten willen vestigen of doen gelden. Eventuele schade aan de geleverde producten komt voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht een verzekering af te sluiten die de risico’s dekt zodat hij deze schade kan vergoeden. Opdrachtgever doet er alles aan om schade te voorkomen dan wel te beperken.
 3. Gebruiker behoudt het recht om de geleverde producten terug te nemen en daarbij het terrein van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden te betreden.

Artikel 10: Installatie

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor toegang tot de plaats van installatie. Dit geldt tevens voor de toegangswegen voor benodigd transport. Deze zorg blijft bestaan tot de installatie is voltooid.
 2. Opdrachtgever verklaart dat hij gerechtigd is om het geleverde te laten plaatsen en dat hij hiervoor de eventuele onherroepelijke toestemmingen, ontheffingen en vergunningen heeft verkregen.
 3. Opdrachtgever verklaart dat de plaats van installatie geschikt is voor plaatsing.
 4. Opdrachtgever verklaart dat de plaats van installatie vrij is van asbest en andere onveilige omstandigheden.
 5. Opdrachtgever is er van op de hoogte dat de elektriciteit kan wegvallen tijdens de installatie. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

Artikel 11: Garantie

 1. Gebruiker garandeert de goede werking van het geleverde overeenkomstig de productgaranties van haar leverancier. 
 2. De garanties van Gebruiker zijn beperkt tot de productgaranties van de fabrikant. Gebruiker is niet aansprakelijk voor aanspraken die buiten de productgaranties van haar leverancier vallen.
 3. Alle aanspraken op de garanties vervallen wanneer Opdrachtgever een wijziging aanbrengt of laat aanbrengen door een ander dan Gebruiker die invloed heeft op de goede werking van het geleverde.

Artikel 12: Onderzoek en gebreken

 1. Zodra de geleverde producten ter beschikking staan van Opdrachtgever moet Opdrachtgever onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen vooraf is overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht om Gebruiker binnen 7 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan Gebruiker. In de schriftelijke melding moet duidelijk omschreven staan wat de gebreken zijn.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht op herstel vervanging of schadeloosstelling indien gebreken niet tijdig en op de juiste wijze worden gemeld bij Gebruiker.
 3. Gebruiker heeft het recht de melding te onderzoeken. Eventuele (onderzoeks)kosten bij een ongegronde melding komen voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Gebruiker kan kiezen het geleverde te vervangen, herstellen of vergoeden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is enkel aansprakelijk voor de directe schade, die toerekenbaar is aan Gebruiker en verband houdt met het tot stand brengen van de Zonnestroominstallatie en de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst. 
 2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, en/of verliezen (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot bedrijfsschade, omzetderving, winstderving, inkomstenderving, contractverlies, verlies ten aanzien van goodwill en/of zakelijke opportuniteiten, verlies van verwachte winsten of besparingen, misgelopen belastingvoordelen) en immateriële schade geleden door de Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van deze Overeenkomst. 
 3. De maximale aansprakelijkheid van Gebruiker verband houdende met de Overeenkomst is, ook ten aanzien van eventuele boetes (tenzij anders bepaald), te allen tijde beperkt tot (i) het bedrag uitgekeerd door de verzekeraar onder de verzekeringen zoals omschreven onder 13.5 en 13.6. (ii) de in de Overeenkomst afgesproken prijs, in geval van onderhoud en monitoring tweemaal de jaarlijkse vergoeding van de Overeenkomst, waarbij het hoogste bedrag de maximale aansprakelijkheid betreft.
 4. Beperkingen van de aansprakelijkheid van Gebruiker zijn alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Gebruiker.
 5. Gebruiker is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door middel van een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe sluit hij tenminste een aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven (AVB-polis) met een verzekerde som van minimaal € 10.000.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, en maximaal € 20.000.000,- per verzekeringsjaar. Gebruiker verstrekt aan Opdrachtgever op diens verzoek een kopie van het polisblad van de verzekering.
 6. Gebruiker sluit in verband met de realisatie van een Zonnestroominstallatie een geldige CAR-verzekering af met een minimale dekking ter grootte van de volledige vervangingswaarde van de Zonnestroominstallatie. Gebruiker verstrekt aan Opdrachtgever op diens verzoek  een kopie van het polisblad van de verzekering. 
 7. Vorderingen tot schadevergoeding jegens Gebruiker en/of andere vorderingen jegens Gebruiker uit hoofde van de tussen Opdrachtgever en Gebruiker gesloten Overeenkomst, dan wel op grond van onrechtmatige daad, moeten op straffe van verval binnen 12 maanden na het moment van het ontdekken van het rechtsfeit of binnen 12 maanden na het moment dat het rechtsfeit redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden zijn ingesteld.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die Gebruiker lijdt als gevolg van vertraging en stagnatie die toe te rekenen is aan Opdrachtgever of anderszins onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever valt. Dergelijke schade kan onder andere bestaan uit de kosten voor opslag van materialen, stilstandkosten bouwploegen, kosten bouwplaatsinrichting.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
 2. Alle kennis die Gebruiker verkrijgt door de uitvoering van de gesloten overeenkomst mag Gebruiker voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het gaat om vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever.

Artikel 15: Gegevens

 1. Gegevens van Opdrachtgever worden door Gebruiker vertrouwelijk behandeld en worden, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, nimmer doorverkocht aan derden.
 2. Gegevens van Opdrachtgever worden door Gebruiker beperkt gebruikt voor direct-marketing. Onder direct-marketing wordt onder meer direct-mailing en telemarketing verstaan.

Artikel 16: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke oorzaak buiten de invloedssfeer van partijen die de betreffende partij redelijkerwijs niet in staat is te voorkomen of te verhelpen en waardoor de partij niet in staat is de overeenkomst na te komen. 
 2. Onder overmacht aan de zijde van Gebruiker vallen onder meer: natuurrampen, overstromingen, stormen, oorlogen, burgeroorlog, aardbevingen, epidemieën, stakingen, sabotage, diefstal, beschadiging. 
 3. Beperkingen als gevolg van overheidshandelen of nalaten gelden slechts als overmacht indien de zich voordoende omstandigheid voor de niet-presterende partij onvoorzienbaar was en van dien aard dat zij redelijkerwijs niet geacht mocht worden het niet-presteren te hebben kunnen vermijden.
 4. Indien een van de partijen geheel of gedeeltelijk niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan voldoen vanwege overmacht, wordt die partij slechts gevrijwaard van zijn verplichtingen in zoverre en voor zo lang deze worden verhinderd door de overmacht.
 5. In geval van schade door overmacht blijven partijen te allen tijde gehouden de schade welke door deze gebeurtenis zal/is ontstaan, voor zover dat binnen haar mogelijkheden ligt, vooraf dan wel achteraf zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
 6. Indien Gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft Gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. 

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker  het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.